Velkommen til Tegnestuen Birk - en del af Byggeri & Teknik

En vedligeholdelsesplan der giver det store overblik, så du kan planlægge langsigtet

Det er generelt billigere at vedligeholde, end det er at forny, og en god vedligeholdt bygning nedslides ikke lige så hurtigt, som den der blot får lov til at forfalde. Derfor bør man tænke på, at optimering af den eksisterende bygningsmasse ved hjælp af en målrettet vedligeholdelsesindsats er fordelagtig.

Det er her en vedligeholdelsesplan kommer til sin ret.

En vedligeholdelsesplan er en oversigt over de forventelige arbejder, der bør og skal udføres på ejendommen over en givet periode, set i forhold til generel tilstand og forventet levetid. Derudover bidrager vedligeholdelsesplanen også til en bedre ressourceudnyttelse i samfundet generelt, fordi man ikke skal købe så meget nyt, når man vedligeholder løbende.

Gælder også nybyggeri

Men det er ikke kun for ejendommens ældre bygningsmasse, man bør overveje at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Det gælder også for de nyopførte produktions- og brugsbygninger.

Allerede efter få års brug, vil man kunne se brugsspor og skader, som der bør tages hånd om. Skader der trods nybyggeri, ikke falder ind under 1, 3 og 5 års syngennemgang.

En vedligeholdelsesplan tager sit udgangspunkt i en byggeteknisk gennemgang, som fastslår den enkelte bygnings aktuelle tilstand ned i detaljen. Vedligeholdelsesplanen er således et konkret planlægningsværktøj, som man kan bruge til at vurdere, hvordan man over fx de næste 10 år skal sætte midler af, til hvilke projekter og i hvilken rækkefølge. Følger man en vedligeholdelsesplan, vil en bygning altid være i forsvarlig stand.

At bygningen skal være i ”forsvarlig stand” indebærer, man griber ind i så god tid som muligt, der hvor der kan være fareforvoldende eller vedligeholdelsesmæssige mangler ved ejendommen.

Oftest vil det være risikoen for konstruktive svigt, som følge af nedslidning, erosion/korrosion, utætheder i klimaskærmen samt andre bygningstekniske svigt, der udgør de mest iøjnefaldende faremomenter. Men mindre småskader og lignende som fugtindtrængning eller let revnedannelse i bygningernes klimaskærm eller sokkel, skal der også tages hånd om.  Skader som man ellers har en tendens til at overse eller negligere, men som kan udvikle sig i det skjulte og blive en økonomisk belastning for ejendommen.
Det gælder også for svigt i installationer og afløbssystemer, der vil kunne forvolde skade på såvel inventar som på medarbejdere.

Individuel plan

Omfanget og hyppigheden af vedligeholdelse og fornyelse er naturligvis afhængig af, hvilken bygning, der er tale om.

Vi kigger blandt andet på de anvendte byggematerialers holdbarhed og dertil knyttede vedligeholdskrav, bygningens beliggenhed, indretning og anvendelse, samt krav til standard og forventelig bygningslevetid.

Man kan altså ikke lave en vedligeholdelsesplan, der er en one size fits all, men vedligeholdelsesplanen bør omfatte alle bygningsdele, så forudsætning for, at en bygning kan fungere tilfredsstillende i hele sin levetid.

Dynamisk overblik

Det er svært at finde argumenter for ikke at lave en vedligeholdelsesplan.

Som ejer giver det overblik og muligheden for at være på forkant både økonomisk og udviklingsmæssigt, hvis der fx er planer om udvidelser eller andre forretningsomlægninger. Og man får et bredt og detaljeret indblik i ejendommens generelle tilstand.

En god vedligeholdelsesplan prioriterer kommende projekter i den korrekte rækkefølge baseret på høj faglighed – naturligvis kombineret med ejerens planer, for de kan jo ændre sig i takt med udviklingen. I samme forbindelse er det vigtigt at understrege, at en vedligeholdelsesplan jo heller ikke er statisk, for den kan opdateres løbende, så den passer med de planer, ejendommen skal indgå i. Vedligeholdelsesplanen giver et unikt overblik, så man kan prioritere løbende, alt efter hvad man ønsker. Men man står ikke med en pludselig overraskelse.

Man kan planlægge vedligeholdelsesarbejder i god tid, hvilket giver en højere sikkerhed for, at vedligeholdelse på ejendommen udføres korrekt, og med de rigtige materialer, da tid og penge kan afsættes i god tid.

En god og vedligeholdt ejendom giver et bedre dagligt brug, og man mindsker risikoen for udvikling af større bygningsskader. Dette er også i den sidste ende en fordel for forsikringen af ejendommen og de tilhørende dækningsaftale, der uændret vil kunne opretholdes, og udgifterne hertil kan derfor holdes nede.

Udgifter til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner anses som en driftsudgift og er derfor fradragsberettigede.

Ring til os på tlf 97 13 12 11 eller skriv til os på Info@tegnbirk.dk.